×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
مدیر پروژه
فرصت های شغلی/پژوهشی
36 روز پیش
مدیر پروژه
شرکت

شرح شغل و وظایف

1. جذب نیروی پیمانکار 
2. آموزش نیرو
3. نظارت بر برنامه زمانی انجام کار
4.برنامه ریزی برای انجام پروژه
5. صدور صورت وضعیت

تاریخ ثبت : 36 روز پیش
نام شرکت :
شماره ثبت :
تلفن :

نظراتDeveloped by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved