×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
کارشناس برنامه ریزی ساخت و تولید
فرصت های شغلی/پژوهشی
32 روز پیش
کارشناس برنامه ریزی ساخت و تولید
شرکت شرکت دانش بنیان فرزانه آرمان

داقل مدرک کارشناسی مهندسی صنایع

خبره در اندازه گیری کار و زمان سنجی

خبره در نرم افزار EXCEL و SPSS/Minitab

توانایی در مدیریت زمان

توانایی در یادگیری سریع

توانایی در هماهنگی

توانایی در مذاکره

توانایی در تفکر انتقادی

توانایی در پیگیری مسائل

توانایی در انجام کار تیمی

تاریخ ثبت : 32 روز پیش
نام شرکت : شرکت دانش بنیان فرزانه آرمان
شماره ثبت : 10102006129
تلفن : 03142695550

نظراتDeveloped by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved