×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هادانلودهافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
برای صنایـع و اعضا
همکاری های پژوهش های صنعت

همکاری‌های پژوهشی با صنعت

آیا به دنبال اساتید حرفه ای و اخذ مشاوره رایگان برای ارائه راهکار در راستای حل مسائل خود هستید؟
پویش
 

همکاری های جذب نیروی کار

 

در حال جست و جو برای نیروی استخدام هستید یا ارائه فرصت کارآموزی؟


Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved