×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
برای پژوهشگران
خدمات سامانه سرای نوآوری

همکاری‌های پژوهشی با صنعت

آیا به دنبال ارتباط با صنایع و اخذ پروژه های پژوهشی هستید؟
پویش
 

حل چالش های صنعتی از طریق پروژه های استارتاپی

آیا به دنبال معرفی پروژه های استارتاپی خود به صنایع هستید؟

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved