×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
برای دانشجویان
خدمات سامانه سرای نوآوری

همکاری های جذب نیروی کار

 

آیا در حال جست و جو برای کارآموزی هستید ؟

 

همکاری‌های پژوهشی با صنعت

آیا به دنبال ارتباط با صنایع و اخذ موضوعات مورد تیاز صنعت برای انتخاب موضوع پایان نامه هستید؟
پویش
Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved