×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
همصدا به عنوان مدل عملیاتی برترتعامل صنعت و دانشگاه انتخاب شد
طرح «همصدا»ی سرای رشد و نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان ازسوی وزارت علوم به عنوان طرح برگزیده و مدل عملیاتی برترتعامل صنعت و دانشگاه انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه صنعت طرح «همصدا» ی  سرای رشد و نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان طرح برگزیده و مدل عملیاتی برترتعامل صنعت و دانشگاه انتخاب شد.
این طرح شامل فرایند نیازسنجی صنایع، برقراری ارتباط از طریق کارگزاران (صنعتیاران) و پژوهشگران، مدیریت تعامل آنها و در نهایت نظارت بر پاسخ به نیازهای پژوهشی در هفت محور اصلی است. در این هفت محور طرح «همصدا» تلاش شده که موضوعات پژوهشی و نیازهای تحقیقاتی بنگاه های اقتصادی به عنوان هفت محصول قابل عرضه در بهینه ترین حالت از منظر زمان، هزینه و تکنولوژی توسط دانشگاه ها و شرکت های فناور پاسخ داده شود. 
شایان ذکر است اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان یک تسهیلگر موثر و هماهنگ کننده سازمانی مطمئن برای جلب مشارکت بیشتر صنعت و دانشگاه با هدف استفاده از سرمایه فکری دانشگاهیان و عرضه فناوریهای نوظهور به اعضای اتاق و صنایع استان مشوق هایی از جمله اعطای مشوق های نوآوری همصدا و حمایت از صنعتیاران به عنوان کارگزاران و میانجیگران نوآوری را با ایجاد یک ساختار جدید ارتباطی با نام سرای نوآوری و رشد در دستور کار خود قرار داده است.

تاریخ درج مطلب : ۲۳ آبان ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه صنعت طرح «همصدا» ی  سرای رشد و نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان طرح برگزیده و مدل عملیاتی برترتعامل صنعت و دانشگاه انتخاب شد.
این طرح شامل فرایند نیازسنجی صنایع، برقراری ارتباط از طریق کارگزاران (صنعتیاران) و پژوهشگران، مدیریت تعامل آنها و در نهایت نظارت بر پاسخ به نیازهای پژوهشی در هفت محور اصلی است. در این هفت محور طرح «همصدا» تلاش شده که موضوعات پژوهشی و نیازهای تحقیقاتی بنگاه های اقتصادی به عنوان هفت محصول قابل عرضه در بهینه ترین حالت از منظر زمان، هزینه و تکنولوژی توسط دانشگاه ها و شرکت های فناور پاسخ داده شود. 
شایان ذکر است اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان یک تسهیلگر موثر و هماهنگ کننده سازمانی مطمئن برای جلب مشارکت بیشتر صنعت و دانشگاه با هدف استفاده از سرمایه فکری دانشگاهیان و عرضه فناوریهای نوظهور به اعضای اتاق و صنایع استان مشوق هایی از جمله اعطای مشوق های نوآوری همصدا و حمایت از صنعتیاران به عنوان کارگزاران و میانجیگران نوآوری را با ایجاد یک ساختار جدید ارتباطی با نام سرای نوآوری و رشد در دستور کار خود قرار داده است.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved