×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
حوادث ناشی از کار سومین عامل مرگ و میر درایران
سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه، اقدام به برگزاری وبینار انتقال تجربه با موضوع جایگاه HSE plan درپیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این وبینار معصومه شفیعی، کارشناس بهداشت حرفه ای با بیان اینکه انسان همیشه به دنبال راه‌هایی برای بهبود روش زندگی و افزایش آسایش و بهره برداری از محیط برای برآوردن نیازهای خود است، افزود: اختراعات و اکتشافات بشر در کنار دستاوردهای مثبت، او را در معرض خطرات نوپدید قرار داده است. 
وی با تاکید بر اینکه حوادث و خسارات ناشی از کار در کشورهای درحال توسعه زیاد است، تصریح کرد: حوادث ناشی از کار سومین عامل مرگ و میر در جهان و بعد از تصادفات، دومین عامل مرگ در ایران است. 
این کارشناس رسمی دادگستری گفت: 46درصد حوادث ناشی از کار درپروژه های ساختمانی اتفاق می افتد که متاسفانه 70 درصد آن منجر به فوت نیروی کار می شود. شفیعی در ادامه خواستار توجه دقیق وبررسی موشکافانه شبه حادثه ها توسط کارآفرینان وصاحبان کسب و کار درکمیته حوادث وبرنامه ریزی دقیق برای اصلاح آنها شد. 
 شفیعی تاکید کرد: در بررسی حوادث 6سئوال چه کسی آسیب دیده است، حادثه درکجا ودر چه زمانی رخ داده، در زمان حادثه چه اتفاقی افتاده، حادثه چگونه و چرا  رخ داده است باید پاسخ داده شود. و توجه به علل ریشه ای، اساسی وآنی حوادث را ضروری دانست .
این کارشناس بهداشت حرفه ای عدم تعهد مدیریت به ایمنی و بهداشت، مدیریت ایمنی و بهداشت نامناسب ونظارت،نگهداری وآموزش ناکافی را از علل ریشه ای بروز حوادث دانست. شفیعی تاکیدکرد هدف HSEارتقاء سطح سلامت شغلی و حفظ محیط زیست می باشد. وی تست وبازرسی ایمنی فنی تجهیزات به صورت دوره ای ، شناسایی ریسک‌های ایمنی بهداشتی وجنبه های زیست محیطی وارزیابی آنها به روش علمی، تهیه دستورالعمل های شغلی به تفکیک هر پست کاری، تهیه شناسنامه‌های شغلی و دستورالعمل‌های مدیریت بحران، اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کاروآلاینده‌های زیست محیطی وکنترل آنها، تامین تجهیزات حفاظت فردی به صورت کارشناسی شده، تشکیل تیم‌های امداد و نجات و اخذ مشاوره از مراجع ذیصلاح برای اطمینان ازروند صحیح اجرای اصول HSEراازپیشنهادات عملیاتی برای بهبود مستمردر زمینه HSE بیان کرد.  
در ادامه این وبینار آرش خدایی، بازرس اداره کار به ارائه توضیحاتی در زمینه تست و بازرسی تجهیزات تحت فشار پرداخت.

تاریخ درج مطلب : ۲۳ آبان ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این وبینار معصومه شفیعی، کارشناس بهداشت حرفه ای با بیان اینکه انسان همیشه به دنبال راه‌هایی برای بهبود روش زندگی و افزایش آسایش و بهره برداری از محیط برای برآوردن نیازهای خود است، افزود: اختراعات و اکتشافات بشر در کنار دستاوردهای مثبت، او را در معرض خطرات نوپدید قرار داده است. 
وی با تاکید بر اینکه حوادث و خسارات ناشی از کار در کشورهای درحال توسعه زیاد است، تصریح کرد: حوادث ناشی از کار سومین عامل مرگ و میر در جهان و بعد از تصادفات، دومین عامل مرگ در ایران است. 
این کارشناس رسمی دادگستری گفت: 46درصد حوادث ناشی از کار درپروژه های ساختمانی اتفاق می افتد که متاسفانه 70 درصد آن منجر به فوت نیروی کار می شود. شفیعی در ادامه خواستار توجه دقیق وبررسی موشکافانه شبه حادثه ها توسط کارآفرینان وصاحبان کسب و کار درکمیته حوادث وبرنامه ریزی دقیق برای اصلاح آنها شد. 
 شفیعی تاکید کرد: در بررسی حوادث 6سئوال چه کسی آسیب دیده است، حادثه درکجا ودر چه زمانی رخ داده، در زمان حادثه چه اتفاقی افتاده، حادثه چگونه و چرا  رخ داده است باید پاسخ داده شود. و توجه به علل ریشه ای، اساسی وآنی حوادث را ضروری دانست .
این کارشناس بهداشت حرفه ای عدم تعهد مدیریت به ایمنی و بهداشت، مدیریت ایمنی و بهداشت نامناسب ونظارت،نگهداری وآموزش ناکافی را از علل ریشه ای بروز حوادث دانست. شفیعی تاکیدکرد هدف HSEارتقاء سطح سلامت شغلی و حفظ محیط زیست می باشد. وی تست وبازرسی ایمنی فنی تجهیزات به صورت دوره ای ، شناسایی ریسک‌های ایمنی بهداشتی وجنبه های زیست محیطی وارزیابی آنها به روش علمی، تهیه دستورالعمل های شغلی به تفکیک هر پست کاری، تهیه شناسنامه‌های شغلی و دستورالعمل‌های مدیریت بحران، اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کاروآلاینده‌های زیست محیطی وکنترل آنها، تامین تجهیزات حفاظت فردی به صورت کارشناسی شده، تشکیل تیم‌های امداد و نجات و اخذ مشاوره از مراجع ذیصلاح برای اطمینان ازروند صحیح اجرای اصول HSEراازپیشنهادات عملیاتی برای بهبود مستمردر زمینه HSE بیان کرد.  
در ادامه این وبینار آرش خدایی، بازرس اداره کار به ارائه توضیحاتی در زمینه تست و بازرسی تجهیزات تحت فشار پرداخت.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved