×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
سرا‌ی نوآوری بستر مناسبی برای درک متقابل نیازهای صنعت و دانشگاه
مصاحبه با آقای مهندس مسعود برهانی، مدیرعامل شرکت صنعت سازان اسپادانا

مسعود برهانی، مدیرعامل شرکت صنعت سازان اسپادانا؛ سرا‌ی نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان را بستر مناسبی برای درک متقابل نیازهای صنعت و دانشگاه می داند و می گوید:
در مجموعه ما نزدیک به 50 نفر مشغول فعالیتند که عمده فعالیت ما در حوزه علوم آزمایشگاهی و دانش بنیان می باشد. تبعیت از سه رکن دانش، تکنولوژی و کیفیت توانمندی ویژه را به این مجموعه بخشیده که در بدترین شرایط اقتصادی توانستیم فعالیت خود را ادامه دهیم، که در سایه فعالیت‌های واحد R & D از جمله ایجاد نوآوری در تولیدات، مطالعه بازار، رصد فضای کسب و کار و تدوین استراتژی های بهنگام موفق شدیم در محیط پر تنش فعلی شرایط را کنترل و مدیریت نماییم.
هر دو بخش صنعت و دانشگاه اقتضای این ظرفیت را دارند که هر کدام به نوبه خود یک سازمان یادگیرنده و آموزنده باشند؛ اقتضای یادگیری این است که جهل و غرور را از خود دور نماییم، وجود هر کدام از این دو عامل می تواند به عنوان آفت جدی دانشگاه و صنعت باشد.
دانشگاه باید نگاه آموزشی صرف را به مسئله محوری تغییر دهد و مسائلی که در جامعه وجود دارد باید به درستی در دانشگاه ها مورد توجه قرارگیرد.
سرای نوآوری به دلیل وجود مشکلات متعدد مرتبط با  کسب و کار در حوزه دانشگاهی به وجود آمد ولی به نظر می رسد که اکنون با بلوغ بیشتر در تکاپوی درک نیازهای بخش صنعت  و حتی کل جامعه است.
حضور دانشجویان در فضای صنعتی و تلاشهایی که سرای نوآوری اتاق بازرگانی برای حضور آنها  در شرکت های تولیدی و صنعتی دارد می‌تواند  نقش بسزایی در شناخت مسائل و مشکلات بخش صنعت و همچنین تربیت نیروهای توانمند در حوزه صنعت ایفا نماید. 
سرای نوآوری نقش ویژه ای در ایجاد تعامل مناسب بین صنعت و دانشگاه ایفا خواهد کرد.

تاریخ درج مطلب : ۲۳ آبان ۱۴۰۰

مسعود برهانی، مدیرعامل شرکت صنعت سازان اسپادانا؛ سرا‌ی نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان را بستر مناسبی برای درک متقابل نیازهای صنعت و دانشگاه می داند و می گوید:
در مجموعه ما نزدیک به 50 نفر مشغول فعالیتند که عمده فعالیت ما در حوزه علوم آزمایشگاهی و دانش بنیان می باشد. تبعیت از سه رکن دانش، تکنولوژی و کیفیت توانمندی ویژه را به این مجموعه بخشیده که در بدترین شرایط اقتصادی توانستیم فعالیت خود را ادامه دهیم، که در سایه فعالیت‌های واحد R & D از جمله ایجاد نوآوری در تولیدات، مطالعه بازار، رصد فضای کسب و کار و تدوین استراتژی های بهنگام موفق شدیم در محیط پر تنش فعلی شرایط را کنترل و مدیریت نماییم.
هر دو بخش صنعت و دانشگاه اقتضای این ظرفیت را دارند که هر کدام به نوبه خود یک سازمان یادگیرنده و آموزنده باشند؛ اقتضای یادگیری این است که جهل و غرور را از خود دور نماییم، وجود هر کدام از این دو عامل می تواند به عنوان آفت جدی دانشگاه و صنعت باشد.
دانشگاه باید نگاه آموزشی صرف را به مسئله محوری تغییر دهد و مسائلی که در جامعه وجود دارد باید به درستی در دانشگاه ها مورد توجه قرارگیرد.
سرای نوآوری به دلیل وجود مشکلات متعدد مرتبط با  کسب و کار در حوزه دانشگاهی به وجود آمد ولی به نظر می رسد که اکنون با بلوغ بیشتر در تکاپوی درک نیازهای بخش صنعت  و حتی کل جامعه است.
حضور دانشجویان در فضای صنعتی و تلاشهایی که سرای نوآوری اتاق بازرگانی برای حضور آنها  در شرکت های تولیدی و صنعتی دارد می‌تواند  نقش بسزایی در شناخت مسائل و مشکلات بخش صنعت و همچنین تربیت نیروهای توانمند در حوزه صنعت ایفا نماید. 
سرای نوآوری نقش ویژه ای در ایجاد تعامل مناسب بین صنعت و دانشگاه ایفا خواهد کرد.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved