×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هادانلودهافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
سرا‌ی نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان؛ حلقه اتصال دانشگاه و صنعت
مصاحبه با مهندس سعید نجات بخش، مدیر عامل شرکت بهیار صنعت سپاهان

سعید نجات بخش مدیر عامل شرکت بهیار صنعت سپاهان، سرا‌ی نوآوری را حلقه اتصال دانشگاه و صنعت می داند و می گوید:
یکی از اصلی ترین معضلات امروز ما، مسیر جدای بین دانشگاه و صنعت است. دانشگاه های ما عملاً یا پژوهش محور هستند یا آموزش محور که اصلا کارایی برای صنعت ندارند و صنعت هم به سراغ آنها نمی رود.
حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه شرکت های دانش بنیان هستند که از یک طرف عقبه علمی را از دانشگاه دارند و از طرفی با ادبیات صنعت آشنا هستند و می دانند اگر همکاری با صنعت انجام پذیرد بر اساس قراردادی است که تعهداتی را در پی دارد؛ پس می توانند حلقه اتصال خوبی بین صنعت و دانشگاه باشند.
سرای نواوری به عنوان یک اتفاق و ابتکار خوب از اتاق اصفهان می باشد که با تفاهم بین اتاق اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی اتفاق افتاد و سپس دانشگاه های دیگر استان نیز به آن پیوستند.
در سرای نوآوری، صنعت دغدغه های خود را بیان می کند و دانشگاه توانایی های خود را عرضه می کند و سرای نوآوری با ارتباطی که با شرکت های مختلف دانش بنیان دارد حلقه اتصال میان صنعت و دانشگاه خواهد بود.
شرکت های دانش بنیان با توجه به نیازهای جامعه، قطعا باید همیشه به روز عمل کنند و از دانش روز بهره بگیرند. از این رو ظرفیت هایی را دارند که می توانند جهت تکمیل کادر خود از نیروهای جدید دانشگاه که مشغول کارآموزی هستند یا از اوایل تدریس علاقمند به فعالیت در صنعت هستند، استفاده کنند که معرفی این افراد به شرکت ها و مجموعه¬ها توسط سرای نواوری انجام می پذیرد.
خوشبختانه اتاق نهم از ابتدا رویکرد خوبی را در ارتباط با شرکت های دانش بنیان داشت و ما جلسات خوب و موثری را با اتاق در سطح هیئت رئیسه و ریاست اتاق اصفهان داشتیم و با توجه به تبادل نظرات و دیدگاه ها توانستیم کمیسیونی به نام کمیسیون اقتصاد دانش بنیان را در اتاق بنیان بگذاریم که در ابتدای راه است و امیدواریم بتوانیم بهترین نتیجه و خروجی را داشته باشیم.

تاریخ درج مطلب : ۲۳ آبان ۱۴۰۰

سعید نجات بخش مدیر عامل شرکت بهیار صنعت سپاهان، سرا‌ی نوآوری را حلقه اتصال دانشگاه و صنعت می داند و می گوید:
یکی از اصلی ترین معضلات امروز ما، مسیر جدای بین دانشگاه و صنعت است. دانشگاه های ما عملاً یا پژوهش محور هستند یا آموزش محور که اصلا کارایی برای صنعت ندارند و صنعت هم به سراغ آنها نمی رود.
حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه شرکت های دانش بنیان هستند که از یک طرف عقبه علمی را از دانشگاه دارند و از طرفی با ادبیات صنعت آشنا هستند و می دانند اگر همکاری با صنعت انجام پذیرد بر اساس قراردادی است که تعهداتی را در پی دارد؛ پس می توانند حلقه اتصال خوبی بین صنعت و دانشگاه باشند.
سرای نواوری به عنوان یک اتفاق و ابتکار خوب از اتاق اصفهان می باشد که با تفاهم بین اتاق اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی اتفاق افتاد و سپس دانشگاه های دیگر استان نیز به آن پیوستند.
در سرای نوآوری، صنعت دغدغه های خود را بیان می کند و دانشگاه توانایی های خود را عرضه می کند و سرای نوآوری با ارتباطی که با شرکت های مختلف دانش بنیان دارد حلقه اتصال میان صنعت و دانشگاه خواهد بود.
شرکت های دانش بنیان با توجه به نیازهای جامعه، قطعا باید همیشه به روز عمل کنند و از دانش روز بهره بگیرند. از این رو ظرفیت هایی را دارند که می توانند جهت تکمیل کادر خود از نیروهای جدید دانشگاه که مشغول کارآموزی هستند یا از اوایل تدریس علاقمند به فعالیت در صنعت هستند، استفاده کنند که معرفی این افراد به شرکت ها و مجموعه¬ها توسط سرای نواوری انجام می پذیرد.
خوشبختانه اتاق نهم از ابتدا رویکرد خوبی را در ارتباط با شرکت های دانش بنیان داشت و ما جلسات خوب و موثری را با اتاق در سطح هیئت رئیسه و ریاست اتاق اصفهان داشتیم و با توجه به تبادل نظرات و دیدگاه ها توانستیم کمیسیونی به نام کمیسیون اقتصاد دانش بنیان را در اتاق بنیان بگذاریم که در ابتدای راه است و امیدواریم بتوانیم بهترین نتیجه و خروجی را داشته باشیم.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved