×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
سرا‌ی نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان بستر مناسبی برای ارتباط موثر دانشجویان و اساتید با صنایع
مصاحبه با مهندس محمد امینی، مدیرعامل مجموعه روشنایی گل نور

محمد امینی مدیرعامل شرکت گل نور؛ سرا‌ی نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان را بستر مناسبی برای ارتباط موثر دانشجویان و اساتید با صنایع می داند و بیان می کند:
700 نیرو در شرکت تولیدی گل‌نور با 60 هزار متر مربع مساحت، فعالیت دارند که از این تعداد 300 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند.
مهم‌ترین حلقه‌ مفقوده بین صنعت و دانشگاه عدم آگاهی فارغ التحصیلان از اصول مدیریت، ارتباط با افراد و اصول مذاکره است و بسیاری از افراد تنها در تخصص خود اطلاعات کلی دارند و در این زمینه بارها در نشست با روسای دانشگاه‌ها بر تعریف موارد دروس تخصصی دانشجویان تاکید شده است، البته باید توجه داشت که تخصصهایی که به دانشجویان آموزش داده می شود کلی است و دانش آموختگان در خصوص جزئیات نیاز هر صنعت اطلاع کافی ندارند و بعضا صنایع مجبورند از صفر به این دانشجویان آموزش دهند.
سرای نوآوری و رشد اتاق بازرگانی در این زمینه در قالب ارتباط دانشجویان با صنایع در حین تحصیل، ارتباط اساتید با صنعت طرح هایی داده است که می تواند موثر باشد، دانشگاه ها در سال های گذشته در این زمینه ورود کرده اند اما همه طرح ها در کوتاه مدت به بن بست خورده است، دانشجو باید در دوران تحصیل با صنایع به صورت مستمر ارتباط داشته باشد و نگاه آنها تنها دوره کارآموزی کوتاه مدت نباشد، باید توجه داشت که اساتید دانشگاه نیز اطلاعات کافی در خصوص صنعت را ندارند و از این رو دانشجویان اطلاعات کافی برای ورود به صنایع به دست نمی آورند، اتاق بازرگانی باید به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده این طرح موفق را پیگیری کند.
در صورتی که می خواهیم در حوزه تربیت نیروی متخصص ورود کنیم باید روش آموزش را مشخص کنیم.
موانع قانونی و بروکراسی اداری موجود، از دلایل اجرایی نشدن طرح پذیرش دانشجویان در صنایع است.
سرای نوآوری اتاق بازرگانی و نقش آن در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت باید همواره مورد توجه باشد. نقش اتاق بازرگانی تعریف پروژه‌هایی است که باید بین دانشگاه و صنایع جریان یابد که بخش علمی این پروژهها در دانشگاه و اجرایی آن در صنایع پیگیری شود، شتاب دهنده صادراتی اتاق بازرگانی یکی از دستاوردهای این بخش بود که خروجی بسیار خوبی در دانشگاه و صنایع داشت. دانشگاه با تجربیات علمی و تعریف پروژه‌های مشخص میتواند به صنعت در رسیدن به اهدافش کمک کند .تعداد متقاضیان کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی زیاد است اما نیروی با کیفیت کم است و این بزرگترین مشکل صنعتگران استان اصفهان و کل کشور است.
شرکت ها باید در خصوص فعالیت سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان اطلاع داشته باشند و باید این بخش بیشتر به صنایع معرفی شود تا ارتباط بیشتری با این سرا ایجاد شود و این امر شرایط را برای دانشجویان و صنایع پویاتر می‌کند.

تاریخ درج مطلب : ۲۳ آبان ۱۴۰۰

محمد امینی مدیرعامل شرکت گل نور؛ سرا‌ی نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان را بستر مناسبی برای ارتباط موثر دانشجویان و اساتید با صنایع می داند و بیان می کند:
700 نیرو در شرکت تولیدی گل‌نور با 60 هزار متر مربع مساحت، فعالیت دارند که از این تعداد 300 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند.
مهم‌ترین حلقه‌ مفقوده بین صنعت و دانشگاه عدم آگاهی فارغ التحصیلان از اصول مدیریت، ارتباط با افراد و اصول مذاکره است و بسیاری از افراد تنها در تخصص خود اطلاعات کلی دارند و در این زمینه بارها در نشست با روسای دانشگاه‌ها بر تعریف موارد دروس تخصصی دانشجویان تاکید شده است، البته باید توجه داشت که تخصصهایی که به دانشجویان آموزش داده می شود کلی است و دانش آموختگان در خصوص جزئیات نیاز هر صنعت اطلاع کافی ندارند و بعضا صنایع مجبورند از صفر به این دانشجویان آموزش دهند.
سرای نوآوری و رشد اتاق بازرگانی در این زمینه در قالب ارتباط دانشجویان با صنایع در حین تحصیل، ارتباط اساتید با صنعت طرح هایی داده است که می تواند موثر باشد، دانشگاه ها در سال های گذشته در این زمینه ورود کرده اند اما همه طرح ها در کوتاه مدت به بن بست خورده است، دانشجو باید در دوران تحصیل با صنایع به صورت مستمر ارتباط داشته باشد و نگاه آنها تنها دوره کارآموزی کوتاه مدت نباشد، باید توجه داشت که اساتید دانشگاه نیز اطلاعات کافی در خصوص صنعت را ندارند و از این رو دانشجویان اطلاعات کافی برای ورود به صنایع به دست نمی آورند، اتاق بازرگانی باید به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده این طرح موفق را پیگیری کند.
در صورتی که می خواهیم در حوزه تربیت نیروی متخصص ورود کنیم باید روش آموزش را مشخص کنیم.
موانع قانونی و بروکراسی اداری موجود، از دلایل اجرایی نشدن طرح پذیرش دانشجویان در صنایع است.
سرای نوآوری اتاق بازرگانی و نقش آن در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت باید همواره مورد توجه باشد. نقش اتاق بازرگانی تعریف پروژه‌هایی است که باید بین دانشگاه و صنایع جریان یابد که بخش علمی این پروژهها در دانشگاه و اجرایی آن در صنایع پیگیری شود، شتاب دهنده صادراتی اتاق بازرگانی یکی از دستاوردهای این بخش بود که خروجی بسیار خوبی در دانشگاه و صنایع داشت. دانشگاه با تجربیات علمی و تعریف پروژه‌های مشخص میتواند به صنعت در رسیدن به اهدافش کمک کند .تعداد متقاضیان کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی زیاد است اما نیروی با کیفیت کم است و این بزرگترین مشکل صنعتگران استان اصفهان و کل کشور است.
شرکت ها باید در خصوص فعالیت سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان اطلاع داشته باشند و باید این بخش بیشتر به صنایع معرفی شود تا ارتباط بیشتری با این سرا ایجاد شود و این امر شرایط را برای دانشجویان و صنایع پویاتر می‌کند.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved