×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
ایجاد سرای نوآوری گام بزرگی برای اعتماد سازی میان صنعت و دانشگاه است
مصاحبه با آقای دکتر مجتبی ملا احمدی، مدیرعامل شرکت گلریز اصفهان و رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق

دکتر مجتبی ملا احمدی، مدیرعامل شرکت گلریز اصفهان و رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق؛ مهم ترین حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه را  عدم اعتماد بین فعالان اقتصادی و دانشگاهیان از گذشته دور می داند و ایجاد سرای نوآوری را گام مهمی در ایجاد اعتماد میان این دو بخش عنوان می کند و می گوید:  
در این دوره از اتاق بازرگانی اصفهان،  تلاش ها برای توسعه ارتباط میان صنعت و دانشگاه افزایش یافت، برای این امر مرکز نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه ( سرای نوآوری) تاسیس شد، هدف اصلی از ایجاد این سرا توسعه ارتباطات دو بخش و هدایت این امر بود، تاکنون تقاهم‌نامههایی با دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی و دانشگاه هنر اصفهان داشته‌ایم و چند شرکت و فعال اقتصادی نیز برای برنامه های خودشان به دانشگاه ها مراجعه و مشکلات خود را مطرح کردهاند.
اصلی‌ترین هدف ما برای راه‌اندازی سرای نوآوری اتاق بازرگانی این است که حل مساله را برای صنعت و صاحبان صنایع داشته باشیم.
امروز با توجه به زیرساخت‌های موجود، شرایط توسعه صنعتی را نداریم و توسعه گردشگری اولویت اصلی است و اقتصاد دانش بنیان نیز گزینه دوم برای توسعه استان است، در استان اصفهان پتانسیلهای زیادی در حوزه صنایع ها و اقتصاد دانش بنیان داریم که هنوز از آن بهره برداری لازم را نداشته ایم در نظر داریم در این سرا به این مهم توجه کنیم.
باید توجه داشت که پایان نامه های دانشجویی منابع اطلاعاتی خوبی است که مورد استفاده قرار نمی گیرد، همچنین می توان به دانشجویان از سوی صنایع پیشنهاداتی برای تدوین پایان نامه ارایه داد و از آن در صنعت استفاده کرد.
کارآموزی دانشجویان نیز باید در صنایع هدفمند شود، اساتید نیز مقالاتی دارند که پس از چاپ بایگانی می شود که باید از این ظرفیت استفاده شود و در واحدهای صنعتی محلی برای آزمایشگاه اساتید داشته باشیم تا بهره وری کافی را از این بخش نیز داشته باشیم.
صنایع بیشتر به دنبال روحیه عملیاتی هستند، این امر نیز از دانشگاه انتظار می رود که در این زمینه ورود کند، به دانشجویان در حوزه عملیاتی تاکید شود، همچنین باید مطالب قدیمی آموزشی  دانشگاه ها به روز رسانی شود، باید نیاز صنعت دریافت و بر اساس آن محتوای آموزشی به روز رسانی شود.

تاریخ درج مطلب : ۲۳ آبان ۱۴۰۰

دکتر مجتبی ملا احمدی، مدیرعامل شرکت گلریز اصفهان و رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق؛ مهم ترین حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه را  عدم اعتماد بین فعالان اقتصادی و دانشگاهیان از گذشته دور می داند و ایجاد سرای نوآوری را گام مهمی در ایجاد اعتماد میان این دو بخش عنوان می کند و می گوید:  
در این دوره از اتاق بازرگانی اصفهان،  تلاش ها برای توسعه ارتباط میان صنعت و دانشگاه افزایش یافت، برای این امر مرکز نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه ( سرای نوآوری) تاسیس شد، هدف اصلی از ایجاد این سرا توسعه ارتباطات دو بخش و هدایت این امر بود، تاکنون تقاهم‌نامههایی با دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی و دانشگاه هنر اصفهان داشته‌ایم و چند شرکت و فعال اقتصادی نیز برای برنامه های خودشان به دانشگاه ها مراجعه و مشکلات خود را مطرح کردهاند.
اصلی‌ترین هدف ما برای راه‌اندازی سرای نوآوری اتاق بازرگانی این است که حل مساله را برای صنعت و صاحبان صنایع داشته باشیم.
امروز با توجه به زیرساخت‌های موجود، شرایط توسعه صنعتی را نداریم و توسعه گردشگری اولویت اصلی است و اقتصاد دانش بنیان نیز گزینه دوم برای توسعه استان است، در استان اصفهان پتانسیلهای زیادی در حوزه صنایع ها و اقتصاد دانش بنیان داریم که هنوز از آن بهره برداری لازم را نداشته ایم در نظر داریم در این سرا به این مهم توجه کنیم.
باید توجه داشت که پایان نامه های دانشجویی منابع اطلاعاتی خوبی است که مورد استفاده قرار نمی گیرد، همچنین می توان به دانشجویان از سوی صنایع پیشنهاداتی برای تدوین پایان نامه ارایه داد و از آن در صنعت استفاده کرد.
کارآموزی دانشجویان نیز باید در صنایع هدفمند شود، اساتید نیز مقالاتی دارند که پس از چاپ بایگانی می شود که باید از این ظرفیت استفاده شود و در واحدهای صنعتی محلی برای آزمایشگاه اساتید داشته باشیم تا بهره وری کافی را از این بخش نیز داشته باشیم.
صنایع بیشتر به دنبال روحیه عملیاتی هستند، این امر نیز از دانشگاه انتظار می رود که در این زمینه ورود کند، به دانشجویان در حوزه عملیاتی تاکید شود، همچنین باید مطالب قدیمی آموزشی  دانشگاه ها به روز رسانی شود، باید نیاز صنعت دریافت و بر اساس آن محتوای آموزشی به روز رسانی شود.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved