×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
با شکل گیری سرای نوآوری، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هدفمند شد
مصاحبه با محمد علی نادی، مشاور معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

محمد علی نادی، دانشیار گروه تخصصی مدیریت آموزشی و آموزش عالی و مشاور معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی شکل گیری سرای نوآوری را باعث هدفمند شدن حمایت از شرکت‌های دانش بنیان می داند و می گوید:
در زمینه تربیت نیروی انسانی باید بدانیم که دانشگاه تاکنون جامعه محور و نیاز محور عمل نکرده است؛ این روند چند اشکال اساسی دارد اول اینکه مبتنی بر نیازهای جامعه عمل نمی‌کند، همچنین یکی دیگر از مشکلات این است که محتوای آموزشی، محتوای مناسب با بازار کار و نیازهای صنعت نیست.
با توجه به اینکه وزارت علوم حدود ۴۰ درصد اجازه جرح و تعدیل در سرفصل‌های آموزشی را می‌دهد دانشگاه‌های آزاد اسلامی به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان با تعامل بسیار خوب و سازنده‌ای که در ارتباط با شکل گیری سرای نوآوری استان اصفهان دارد، این فرآیند را شروع کرده تا متناسب با نیازهایی که از طرف فعالیت‌های بیرون از دانشگاه مانند صنایع و سیستم‌های خدماتی وجود دارد، اصلاح در سر فصل‌ها را اعمال کند تا فارغ التحصیلان به عنوان یک نیروی انسانی تربیت شده و یک سرمایه مفید بتوانند در اختیار جامعه و دانشگاه قرار بگیرند.
در دانشگاه‌ها سالیانه حجم زیادی از فعالیت‌های پژوهشی انجام و حجم بالایی از بودجه نیز صرف این مطالعات می‌شود و متاسفانه بسیاری از این مطالعات مبتنی بر مسئله شناسی اجتماعی نیست و طبیعتاً یک دانشگاه جامعه محور باید به دنبال مسئله شناسی و پاسخ دادن به مسائل باشد، مطالعاتی که در دانشگاه‌ها انجام می‌شود نتیجه آن نهایتاً یک مقاله علمی یا مجموعه‌ای از آن‌ها است که منجر به یک کتاب می‌شود؛ اگر بخواهیم از منظر آکادمیک مسائل را بنگریم باید بگوییم بر روی موضوعاتی در دانشگاه‌ها کار می‌کنیم که نتایج آن قابل انتقال به جامعه، مراکز صنعتی و خدماتی نیست، اما شکل و الگوی جامع این بحث را در سرای نوآوری داریم و از اهداف اصلی سرای نوآوری مسئله شناسی و پاسخگویی به مسائل صنعت توسط دانشگاه بوده و این طرح توسط اتاق بازرگانی و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان کلید خورده است.
سال‌ها است که مقام معظم رهبری به مباحث مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از آن‌ها و ایده‌های آنها در سطح ملی تاکید می‌کنند و دانشگاه باید به عنوان یک ماموریت جدی به سمت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان حرکت کنند.
با شکل گیری سرای نوآوری حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هدفمند می‌شود، چرا که پشتوانه پارلمان بخش خصوصی را برای ورود و فعالیت در عرصه دانش بنیان داریم و این مسئله پیشرفت بزرگ و مهمی است که دانشگاه و پارلمان بخش خصوصی باید به نحو احسن از آن به نفع استان و در سطح ملی استفاده کنند، اگر شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند وظایف خود را به ثمر برسانند و به تولید محصول برسند، می‌توانیم پدیده تحریم را به عنوان یک فرصت و نه یک پدیده آزاردهنده تلقی کنیم، چرا که وقتی واردات و مصرف کنندگی را با تولید عوض می‌کنیم شرایط کشور عوض می‌شود و با حمایت دانش بنیان می‌توان تهدید ها را به موقعیت‌های خوب تبدیل کرد.
یک سال از شروع طرح سرای نوآوری می‌گذرد درباره اینکه این طرح چگونه می‌تواند به تعامل بین دانشگاه و صنعت کمک کند باید بگوییم در حال حاضر برای نوآوری به عنوان یک تسهیلگر عمل می‌کند و توانسته نیازهای حوزه صنعت و مولفه‌های دیگری که در ارتباط با تولید مانند حوزه کشاورزی، معادن و خدمات است را به خوبی شناسایی کند و به دانشگاه انتقال دهد از طرف دیگر این طرح رابط‌ها را در این فضا حذف کرده و تعامل مستقیم بین دانشگاه و صنایع را رقم زده است، سرای نوآوری عامل موثری برای حضور اساتید در حوزه صنعت بوده تا بتوانند در حوزه صنعت بازدید داشته باشند و فعالیت کنند و مشکلات را از نزدیک ببینند و افرادی که در حوزه صنعت کار می کنند به همین ترتیب می توانند بدون واسطه با اساتید دانشگاه در تعامل باشند.
ارتباطی که بین اتاق بازرگانی استان اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفته است در چند بخش قابل تفکیک است و نتایج خوبی تا همین مرحله داشته است؛ امروز درک متقابلی بین اعضای اتاق بازرگانی و دانشگاه شکل گرفته و دانشگاهیان نیز نگاه شان نسبت به مسائل صنعت و ارتباط با محیط صنعتی و اتاق بازرگانی رشد خوبی کرده است و این مربوط به دانش افزایی و آگاهی‌بخشی بوده که در این طرح توسط اتاق بازرگانی و دانشگاه انجام شده است.

تاریخ درج مطلب : ۲۳ آبان ۱۴۰۰

محمد علی نادی، دانشیار گروه تخصصی مدیریت آموزشی و آموزش عالی و مشاور معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی شکل گیری سرای نوآوری را باعث هدفمند شدن حمایت از شرکت‌های دانش بنیان می داند و می گوید:
در زمینه تربیت نیروی انسانی باید بدانیم که دانشگاه تاکنون جامعه محور و نیاز محور عمل نکرده است؛ این روند چند اشکال اساسی دارد اول اینکه مبتنی بر نیازهای جامعه عمل نمی‌کند، همچنین یکی دیگر از مشکلات این است که محتوای آموزشی، محتوای مناسب با بازار کار و نیازهای صنعت نیست.
با توجه به اینکه وزارت علوم حدود ۴۰ درصد اجازه جرح و تعدیل در سرفصل‌های آموزشی را می‌دهد دانشگاه‌های آزاد اسلامی به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان با تعامل بسیار خوب و سازنده‌ای که در ارتباط با شکل گیری سرای نوآوری استان اصفهان دارد، این فرآیند را شروع کرده تا متناسب با نیازهایی که از طرف فعالیت‌های بیرون از دانشگاه مانند صنایع و سیستم‌های خدماتی وجود دارد، اصلاح در سر فصل‌ها را اعمال کند تا فارغ التحصیلان به عنوان یک نیروی انسانی تربیت شده و یک سرمایه مفید بتوانند در اختیار جامعه و دانشگاه قرار بگیرند.
در دانشگاه‌ها سالیانه حجم زیادی از فعالیت‌های پژوهشی انجام و حجم بالایی از بودجه نیز صرف این مطالعات می‌شود و متاسفانه بسیاری از این مطالعات مبتنی بر مسئله شناسی اجتماعی نیست و طبیعتاً یک دانشگاه جامعه محور باید به دنبال مسئله شناسی و پاسخ دادن به مسائل باشد، مطالعاتی که در دانشگاه‌ها انجام می‌شود نتیجه آن نهایتاً یک مقاله علمی یا مجموعه‌ای از آن‌ها است که منجر به یک کتاب می‌شود؛ اگر بخواهیم از منظر آکادمیک مسائل را بنگریم باید بگوییم بر روی موضوعاتی در دانشگاه‌ها کار می‌کنیم که نتایج آن قابل انتقال به جامعه، مراکز صنعتی و خدماتی نیست، اما شکل و الگوی جامع این بحث را در سرای نوآوری داریم و از اهداف اصلی سرای نوآوری مسئله شناسی و پاسخگویی به مسائل صنعت توسط دانشگاه بوده و این طرح توسط اتاق بازرگانی و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان کلید خورده است.
سال‌ها است که مقام معظم رهبری به مباحث مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از آن‌ها و ایده‌های آنها در سطح ملی تاکید می‌کنند و دانشگاه باید به عنوان یک ماموریت جدی به سمت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان حرکت کنند.
با شکل گیری سرای نوآوری حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هدفمند می‌شود، چرا که پشتوانه پارلمان بخش خصوصی را برای ورود و فعالیت در عرصه دانش بنیان داریم و این مسئله پیشرفت بزرگ و مهمی است که دانشگاه و پارلمان بخش خصوصی باید به نحو احسن از آن به نفع استان و در سطح ملی استفاده کنند، اگر شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند وظایف خود را به ثمر برسانند و به تولید محصول برسند، می‌توانیم پدیده تحریم را به عنوان یک فرصت و نه یک پدیده آزاردهنده تلقی کنیم، چرا که وقتی واردات و مصرف کنندگی را با تولید عوض می‌کنیم شرایط کشور عوض می‌شود و با حمایت دانش بنیان می‌توان تهدید ها را به موقعیت‌های خوب تبدیل کرد.
یک سال از شروع طرح سرای نوآوری می‌گذرد درباره اینکه این طرح چگونه می‌تواند به تعامل بین دانشگاه و صنعت کمک کند باید بگوییم در حال حاضر برای نوآوری به عنوان یک تسهیلگر عمل می‌کند و توانسته نیازهای حوزه صنعت و مولفه‌های دیگری که در ارتباط با تولید مانند حوزه کشاورزی، معادن و خدمات است را به خوبی شناسایی کند و به دانشگاه انتقال دهد از طرف دیگر این طرح رابط‌ها را در این فضا حذف کرده و تعامل مستقیم بین دانشگاه و صنایع را رقم زده است، سرای نوآوری عامل موثری برای حضور اساتید در حوزه صنعت بوده تا بتوانند در حوزه صنعت بازدید داشته باشند و فعالیت کنند و مشکلات را از نزدیک ببینند و افرادی که در حوزه صنعت کار می کنند به همین ترتیب می توانند بدون واسطه با اساتید دانشگاه در تعامل باشند.
ارتباطی که بین اتاق بازرگانی استان اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفته است در چند بخش قابل تفکیک است و نتایج خوبی تا همین مرحله داشته است؛ امروز درک متقابلی بین اعضای اتاق بازرگانی و دانشگاه شکل گرفته و دانشگاهیان نیز نگاه شان نسبت به مسائل صنعت و ارتباط با محیط صنعتی و اتاق بازرگانی رشد خوبی کرده است و این مربوط به دانش افزایی و آگاهی‌بخشی بوده که در این طرح توسط اتاق بازرگانی و دانشگاه انجام شده است.

Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved