×
معرفیتماس با مادپارتمان‌های تخصصیلیست شرکت هاخدمات صنایع و اعضای اتاقرویداد هافرصت های شغلی/پژوهشیپروفایل اعضای هیئت علمی
×
تابش
بهره مندی صنعت از زیرساخت های دانشگاه و دریافت خدمات آزمایشگاهی

طرح تابش (تبادل امکانات آزمایشگاهی و بهره برداری شبکه‌ای)

در قالب این طرح با هدف کاهش هزینه‌های مربوط به تجهیزات و آزمایشگاه‌ها و هم چنین استفاده بهینه از امکانات طرفین، می‌توان قراردادهای اشتراک گذاری و شبکه سازی زیرساخت‌ها، تجهیزات و امکانات را بین صنعت و دانشگاه منعقد نمود.

مزیت های طرح

  •  اشتراک گذاری تجهیزات آزمایشگاهی
  • اشتراک گذاری فضاهای اداری، آموزشی، تولیدی و ...
  • اشتراک گذاری تجهیزات و امکانات تولیدی
Developed by: Zarin Pardaz IT Group - All rights reserved